Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to obietnica do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca świętego przez 9 miesięcy w intencji poczętego dziecka. Modlitwa ta ratuje od aborcji.

Do modlitwy można dołączyć również dobrowolne postanowienie, np. post, uczynek miłosierdzia czy wyrzeczenie.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (strona internetowa Stowarzyszenia).Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie

Zada­niem Dni Wspól­noty jest budo­wa­nie jed­no­ści Ruchu na wszyst­kich szcze­blach zaan­ga­żo­wa­nia, wszyst­kich grup sta­no­wych i wie­ko­wych poprzez zacho­wa­nie jed­no­ści tre­ści, jed­no­ści punk­tów pro­gramu i jed­no­ści cza­so­wej. Nasza para­fia po raz pierw­szy gościła Domowy Kościół na rejo­no­wym dniu wspól­noty. Gości­li­śmy rejon ostrow­ski. Przy­były do nas mał­żeń­stwa z Kro­to­szyna, Ostrowa Wlkp., Koby­lina, Roz­dra­żewa, Koź­mina Wlkp. oraz nasze lokalne z Jaro­cina. Wszytko po to aby we wspól­no­cie wzra­stać i uświę­cać się.

Spo­tka­nie roz­po­częła para rejo­nowa Patry­cja i Grze­gorz wpro­wa­dza­jąc wszyst­kich w tema­tykę dnia wspól­noty. Kon­fe­ren­cję na temat potrzeby bycia świad­kiem wygło­sił zwią­zany z Oazą nasz wika­riusz ks. Michał Korach. Jak trak­tu­jemy mło­dych? Jak się do nich odno­simy? To jedne z wielu pytań do pracy w gru­pie jakie sta­nęły przed bio­rą­cymi udział w spo­tka­niu wspól­noty.

Zwień­cze­niem była Eucha­ry­stia i poczę­stu­nek w budyn­kach Nie­pu­blicz­nej Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Tade­usza Kościuszki. Dzię­ku­jemy dyrek­cji za gościnę w murach szkoły. Wyraz wdzięcz­no­ści kie­ru­jemy do ks. Pro­bosz­cza Rafała za słowa uzna­nia i za gościnę w para­fii.Nabożeństwa pasyjne


Droga Krzyżowa w piątek: rano po Mszy św. o godz. 700 i wieczorem o godz. 1800, dla dzieci w piątek o godz. 1700.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1645, następnie Msza św. o godz. 1730; we wszystkie niedziele Wielkiego Postu nie będzie Mszy św. o godz. 1830.Intencje modlitwy żywego różańca na marzec

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.

Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Intencja parafialna: w intencji rekolekcji

W intencji rekolekcji parafialnych i szkolnych, o światło Ducha Św. dla prowadzących i uczestników, o otwarcie serc, o błogosławione owoce.

Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook