Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkiego Postu, 24 marca 2019 roku.

 1. Dziś Naro­dowy Dzień Życia: wycho­dząc z kościoła można otrzy­mać gazetki poświę­cone tema­tyce obrony życia.
 2. Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego: Msze św. o godz. 700, 1730 i 1830. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia, stąd w tym dniu pra­gniemy pod­jąć dzieło ducho­wej adop­cji dziecka poczę­tego – na Mszę św. o godz. 1830 zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy są gotowi sta­nąć w obro­nie życia dziecka zagro­żo­nego abor­cją poprzez zobo­wią­za­nie się do 9-mie­sięcz­nej codzien­nej modli­twy. Bliż­sze infor­ma­cje w gazet­kach i na ulot­kach wyło­żo­nych pod chó­rem.
 3. W przy­szłą nie­dzielę roz­poczną się w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­postne, które będzie pro­wa­dził ks. Maciej Szes­zko SDS.
 4. Nabo­żeń­stwa pasyjne:
  • Droga Krzy­żowa dla mło­dzieży i doro­słych w pią­tek o godz. 730 i 1800, dla dzieci w pią­tek o godz. 1700;
  • Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 1645.
 5. Spo­tka­nia dusz­pa­ster­skie w salce:
  • Grupy modli­tew­nej o. Pio w ponie­dzia­łek o godz. 1630;
  • kręgu biblij­nego w salce we wto­rek o godz. 1900;
  • Para­fial­nej Rady Dusz­pa­ster­skiej w środę o godz. 1900.
 6. Msza św. ku czci Miło­sier­dzia Bożego w kaplicy w sobotę o godz. 1500 – zapra­szamy wszyst­kich.
 7. „Bóg zapłać” rodzi­nom, które w duchu tro­ski o potrzeby wspól­noty Kościoła zło­żyły Daninę Die­ce­zjalną, a wraz z nią ofiary na potrzeby para­fii – nowy dach naszego kościoła.
 8. Pod chó­rem można nabyć prasę kato­licką.
 9. W minio­nym tygo­dniu poże­gna­li­śmy z naszej para­fial­nej wspól­noty śp. Andrzeja Józe­fiaka, Kamilę Stra­tyń­ską-Jaku­biak i Bożenę Kuliń­ską. Wieczny odpo­czy­nek …
Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook